System naboru

ETAPY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO BBTS

1. Nadesłanie Formularza przyjęcia do szkoły podstawowej / liceum na adres mailowy: rekrutacja@smsbbts.pl ; 


2. Wymagane dokumenty do testów sportowych:

– Podanie o przyjęcie do Szkoły wg załącznika powyżej;

– Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego na udział w testach sprawności fizycznej;

– Kserokopia karty zdrowia sportowca (aktualnej na dzień testów sprawności fizycznej) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej (w przypadku braku karty zdrowia sportowca).


3. Terminy testów sprawności fizycznej 

W związku z pandemią Covid – 19, terminy testów sprawnościowych zostaną dostosowane i podane do informacji publicznej z uwzględnieniem wytycznych rządu, dotyczących organizacji pracy placówek oświatowych.

Szczegóły u Trenerów poszczególnych roczników.


4. Wymagane dokumenty po zakończeniu roku szkolnego.

– Kopia świadectwa promocyjnego;

– Orzeczenie lekarza medycyny o braku przeciwwskazań zdrowotnych lub innego lekarza upoważnionego do wystawienia orzeczenia (oryginał)

– Trzy zdjęcia legitymacyjne – podpisane: imię, nazwisko i data urodzenia.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły podstawowej oraz liceum nastąpi wg wytycznych organu sprawującego nadzór.