Regulaminy

Pobierz regulamin w formacie DOCX

REGULAMIN KLASY O PROFILU PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO BBTS

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 671);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. Roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz. U. Nr 88, poz. 500)
 • 1

Wstęp

 1. Regulamin został opracowany na podstawie i w zgodności z w/w przepisami prawa.
 2. Postanowieniom niniejszego Regulaminu podlegają wszyscy uczniowie szkoły objęci poszerzonym szkoleniem sportowym w ramach klasy mistrzostwa sportowego dyscyplina piłka nożna.
 3. Każdy rodzic/prawny opiekun oraz uczeń klasy mistrzostwa sportowego winien zapoznać się z poniższym Regulaminem, stosować go na co dzień oraz potwierdzić swoim podpisem jego akceptację. Brak podpisu rodziców/prawnych opiekunów ucznia będzie jednoznaczne z rezygnacją z klasy sportowej.
 4. Szkoła zgodnie z decyzją organu prowadzącego prowadzi klasy mistrzostwa sportowego.
 5. Godziny zajęć sportowych ustala się corocznie w projekcie organizacyjnym szkoły.
 6. Zajęcia sportowe prowadzone są przez wykwalifikowanego trenera/instruktora.
 7. Uczniowie klasy sportowej realizują program nauczania zgodny z wymaganiami programowymi zalecanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 8. Za właściwą realizację programu szkolenia odpowiada Koordynator ds. szkolenia powołany przez Zarząd prowadzący szkołę, Dyrektor Szkoły oraz Trener prowadzący zajęcia specjalistyczne, równocześnie reprezentują oni szkołę na zewnątrz w sprawach dotyczących szkolenia sportowego, w kontaktach z klubami i związkami sportowymi (według ustalonego zakresu obowiązków).
 • 2

Postanowienia ogólne

 1. Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego BBTS prowadzi klasę mistrzostwa sportowego o specjalności piłka nożna dla chłopców.
 2. Cykl kształcenia sportowego trwa adekwatnie do kształcenia dydaktycznego . Klasa z ukierunkowanym programem szkolenia sportowego powoływana może być stosownie do etapu nauczania.
 3. Klasa mistrzostwa sportowego realizuje ukierunkowany program szkolenia sportowego specjalistycznego z piłki nożnej równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla I i II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej.
 4. Uczniowie uczęszczający do klasy mistrzostwa sportowego realizują szkolny plan nauczania dla danego etapu edukacji, opracowany na podstawie Programu Szkolenia z zakresu piłki nożnej przygotowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej i zatwierdzonego do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 przez Ministra Sportu i Turystyki.
 5. Uczniowie klasy sportowej wyłaniani są w drodze rekrutacji określonej w 3.
 6. Na wniosek trenera/instruktora klasy sportowej Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów klasy sportowej z końcem I semestru lub roku szkolnego w przypadku uzyskania przez niego negatywnej oceny wystawionej przez trenera/instruktora na podstawie przeprowadzonych testów sprawnościowych.
 7. Uczeń nieprzestrzegający postanowień Regulaminu zostaje przeniesiony do szkoły obwodowej, bądź innej wskazanej przez rodzica w razie:
 • notorycznego naruszania postanowień regulaminów szkolnych – jeżeli jego zachowanie ocenione zostanie na nieodpowiednie lub naganne,
 • stwierdzenia palenia papierosów, picia alkoholu lub stosowania innych niedozwolonych używek,
 • osiągania słabych wyników sportowych lub dydaktycznych,
 • częstego (30% zajęć w semestrze) opuszczania treningów bez usprawiedliwienia,
 • stwierdzenia zachowania zagrażającego innym uczniom.
 • innych uchybień, wskazanych w Statucie Szkoły.
 1. Decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek trenera/instruktora i wychowawcy, zgodnie z procedurą określoną w Statucie Szkoły. O fakcie wykluczenia ucznia z klasy sportowej, związanego z brakiem postępów w rozwoju sportowym dziecka, rodzice/prawni opiekunowie winni być powiadomieni na miesiąc przed datą wykluczenia.
 2. Stwierdzenie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu powoduje skreślenie ucznia w każdym czasie.
 3. Ukierunkowane szkolenie sportowe obejmuje zajęcia wynikające z planu nauczania oraz:
 • zawody organizowane w ramach kalendarza imprez sportowych,
 • zawody organizowane poza kalendarzem imprez sportowych,
 • mecze towarzyskie oraz turnieje
 • obozy szkoleniowe.
 1. Formy zajęć wymienione w punktach 10.1 – 10.4 są obowiązkowe dla uczniów zakwalifikowanych przez trenera/instruktora.
 • 3

Zasady naboru do klas sportowych

 1. Naboru kandydatów do klasy sportowej dokonuje komisja rekrutacyjno –kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły i Zarząd BBTS Podbeskidzie.
 2. Naboru do klasy sportowej dokonuje się w terminie ustalonym przez Organ Prowadzący Szkołę spośród kandydatów w oparciu o pisemne zgłoszenie – zgodę rodziców/prawnych opiekunów.
 3. Jeśli w klasie sportowej są wolne miejsca można dokonać naboru uzupełniającego w innym terminie.
 4. Możliwy jest ewentualny nabór uzupełniający w klasach starszych, w razie odejścia lub przeniesienia uczniów.
 5. W skład komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej wchodzą:
 • Prezes Zarządu bądź jego reprezentant,
 • dyrektor szkoły,
 • trener właściwej dyscypliny sportowej,
 1. Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy sportowej jest:
 • bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę medycyny sportowej,
 • zaliczenie próby testu sprawności fizycznej,
 • pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów,
 • udokumentowane dobre wyniki w nauce i zachowaniu,
 • podpisana przez rodziców/prawnych opiekunów i ucznia akceptacja Regulaminu klasy sportowej.
 1. Jeśli liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc w klasie sportowej, o przyjęciu ucznia decyduje miejsce na liście wyników próby testu sprawności fizycznej oraz opinia trenera.
 2. Od decyzji komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej rodzice/prawni opiekunowie mogą składać odwołanie w ciągu 3 dni (od momentu podania wyników rekrutacji do publicznej wiadomości) do Dyrektora Szkoły.
 3. Ostateczną decyzję o zamknięciu listy i naboru uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły, po konsultacji z Komisją.
 • 4

Prawa ucznia klasy sportowej i jego rodziców

 1. Uczeń klasy sportowej ma wszystkie prawa ucznia Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego BBTS oraz ma prawo:
 • korzystać z pomocy dyrekcji, nauczycieli i trenera/instruktora grupy sportowej w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki                     i sportu, a w szczególności do pomocy dydaktycznej w przezwyciężeniu trudności w nauce (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze),
 • do badań w przychodni lekarskiej (częstotliwość badań określają odrębne przepisy),
 • do korzystania pod opieką trenera/instruktora grupy sportowej ze sprzętu sportowego oraz infrastruktury sportowo – rekreacyjnej szkoły,
 • po zawodach sportowych ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji w dniu następnym z zakresu materiału przerabianego w czasie swojej nieobecności, materiał realizowany w czasie nieobecności ucznia ma być przez niego nadrobiony w jak najszybszym terminie,
 • absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana w dokumentacji szkolnej, jako nieobecność, a odnotowywana jest jako „zwolniony”.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia klasy sportowej mają prawo włączać się w organizację i wspierać materialnie przygotowanie zawodów i meczów.
 • 5

Obowiązki ucznia klasy sportowej i jego rodziców

 1. Uczeń klasy sportowej wypełnia wszystkie obowiązki ucznia wynikające ze Statutu Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego BBTS i innych regulaminów obowiązujących uczniów tej szkoły, a ponadto ma obowiązek:
 • systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych i lekcjach wychowania fizycznego,
 • uczestniczyć we wszystkich turniejach i zawodach, w których bierze udział szkoła,
 • posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć,
 • reprezentować godnie szkołę, we wszystkich imprezach i zawodach sportowych wynikających z programu szkoleniowego,
 • poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim – dbać o ich aktualizację,
 • dbać o reprezentacyjny sprzęt osobisty (dresy, koszulki, spodenki), sprzęt sportowy, przybory, przyrządy i urządzenia wykorzystywane w procesie szkolenia sportowego,
 • przestrzegać poleceń trenera w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących,
 • przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką trenera/instruktora i podporządkować się regulaminowi tych obiektów,
 • przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w czasie zajęć wychowania fizycznego i wyjazdów sportowych oraz stosować się do ogólnie przyjętych zasad stosowanych w czasie obozów i wycieczek,
 • długotrwałą (powyżej 14 dni) niezdolność do ćwiczeń udokumentować zwolnieniem lekarskim, a w przypadku zwolnienia długookresowego (powyżej 30 dni) przedłożyć zwolnienie wydane przez lekarza specjalistę medycyny sportowej,
 • z wyprzedzeniem przedłożyć trenerowi/instruktorowi informację o przewidywanej dłuższej nieobecności na zajęciach i imprezach sportowych.
 1. Uczniowie klasy sportowej za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce mogą być zawieszeni przez Dyrektora Szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasu poprawy (na wniosek wychowawcy klasy w porozumieniu z trenerem/instruktorem).
 2. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują się do dalszego szkolenia, na wniosek trenera/instruktora w porozumieniu z wychowawcą klasy, za zgodą Rady Pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez Dyrektora Szkoły do szkoły rejonowej, bądź innej wskazanej przez rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Uczniowie klasy sportowej sprawiający szczególne trudności (kłopoty) wychowawcze negatywnie wpływające na pozostałych uczniów, na wniosek Zarządu, trenera/instruktora lub wychowawcy klasy, za zgodą Rady Pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez Dyrektora Szkoły do szkoły rejonowej, bądź innej wskazanej przez rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie z postanowieniami Statutu Szkoły.
 4. Stwierdzenie przypadku zachowania narażającego zdrowie lub życie własne lub innych powoduje skreślenie ucznia ze szkolenia sportowego w każdym czasie.
 5. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie przez trenera/instruktora i wychowawcę, a ostateczną decyzję podejmuje dyrektor.
 6. Trener/instruktor systematycznie dokonuje analizy osiągnięć sportowych i zaangażowania uczniów w szkolenie sportowe, w tym zakresie współpracuje z wychowawcą szkolnym.
 7. Wobec ucznia, który nie stosuje się do regulaminu obozu sportowego lub imprezy sportowej, przewidziane są następujące konsekwencje:
  • usunięcie z obozu sportowego lub imprezy sportowej przy jednoczesnym nałożeniu na rodziców/prawnych opiekunów ucznia obowiązku odebrania dziecka z miejsca jego pobytu na ich koszt w najkrótszym możliwym terminie oraz pełnego pokrycia kosztów uczestnictwa;
  • całkowite pokrycie przez rodziców/opiekunów prawnych kosztów uczestnictwa w przypadku wycofania się z udziału w obozie lub zawodach w terminie innym niż podany w informacji.
 8. Wszyscy uczniowie klasy sportowej są zobowiązani do przestrzegania powyższego Regulaminu.
 9. Rodzice/prawni opiekunowie powinni umożliwić dziecku przeprowadzenie okresowych badań lekarskich.
 • 6

Postanowienia końcowe

 1. Wobec ucznia, który nie stosuje się do powyższego Regulaminu podczas zajęć wychowania fizycznego, zajęć sportowych, meczu czy obozu sportowego oraz osiąga słabe wyniki w nauce przewidziane są kary zgodnie ze Statutem Szkoły i WSO, a ponadto może ponieść karę w postaci:
 • pozbawienia prawa reprezentowania szkoły w zawodach sportowych,
 • usunięcie z imprezy sportowej przy jednoczesnym nałożeniu na rodziców/prawnych opiekunów ucznia obowiązku odebrania dziecka z miejsca jego pobytu na ich koszt i w najkrótszym możliwym terminie oraz pełnego pokrycia kosztów udziału w imprezach.
 1. O nałożeniu wymienionych kar decyduje trener/instruktor w porozumieniu z wychowawcą klasy lub dyrektorem szkoły.
 2. W razie wycofania się z udziału w zawodach sportowych w terminie innym niż podany w Regulaminie, uczeń (jego rodzice/prawni opiekunowie) ponoszą całkowity koszt uczestnictwa.
 3. Zaplanowany wcześniej wyjazd na zawody może ulec przesunięciu lub odwołaniu tylko w przypadku zdarzeń niezależnych od organizatorów i uczniów po wyrażeniu zgody przez Dyrektora szkoły i uzgodnieniu tego faktu z rodzicami uczniów klasy sportowej.
 4. W przypadkach nieobjętych powyższym Regulaminem decyzję o postępowaniu w danej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły. Od decyzji Dyrektora nie ma odwołania.