REGULAMIN OPŁAT ZA CZESNE W SZKOŁACH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO BBTS

Czesne SPMS i LOMS

Czesne w roku szkolnym 2022 / 2023 wynosi 200 zł miesięcznie dla uczniów Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego. Czesne płatne do 10-ego dnia każdego miesiąca pobierane jest za dwanaście miesięcy w roku kalendarzowym (miesiące wrzesień – sierpień).
Umowa o kształcenie dziecka w szkole zawarta pomiędzy rodzicami / opiekunami prawnymi,
a organem prowadzącym zobowiązuje rodziców / prawnych opiekunów do wnoszenia opłat
z tytułu czesnego oraz ewentualnych innych opłat takich jak koszty uczestnictwa dziecka
w wycieczkach, spektaklach teatralnych, muzycznych, seansach kinowych, obowiązkowych obozach sportowych oraz częściowe koszty związane z zakupem sprzętu sportowego itp.

Zaległości we wnoszeniu opłat czesnego przekraczające dwa miesiące upoważniają organ prowadzący do rozwiązania umowy o kształcenie dziecka z końcem roku szkolnego lub w jego trakcie, po uprawomocnieniu się decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów. W szczególnych przypadkach organ prowadzący zastrzega sobie prawo zwolnić danego ucznia z opłat czesnego, na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) wraz z uzasadnieniem, po dołączeniu stosownych dokumentów, potwierdzających trudną sytuację finansową.

 

Wpłat należy dokonywać na poniższe dane:

Konto do wpłaty czesnego
82 8111 0009 2001 0009 8586 0002
Bank Spółdzielczy
BBTS Podbeskidzie
ul. Olimpijska 14
43-300 Bielsko-Biała

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: typu szkoły, imienia i nazwiska ucznia, klasy, miesiąca, za który dokonywana jest opłata.